onsdag 19 september 2012

Utmana Israel ... Från Korsika??

Jag läser på text tv att Jonas Sjöstedt, ordförande i V, utmanar Israel och Israels ockupation av palestinska områden. Detta gör han genom att bidra "Ship to Gaza" i Barcelona och seglar till Korsika... Hur tänker han då? Jag kan väl inte tro att Israelerna uppfattar hans resa mellan Barcelona och Korsika som ett hot? Eller en protest? Eller en utmaning? Kanske om han var med hela vägen, ända in i kaklet så kanske det uppfattas som en utmaning... Men nu ser det nog mest ut som en sorts semester eller nått... Men knappast en utmaning. Då måste nog Jonas vara lite mer......

fredag 14 september 2012

222an är ettan.. ettan är 222an.

Att vara politiker är att sitta i möten, att träffa folk och att se på olika verksamheter som skolor idrottshallar och fritidsgårdar.
Några tycker att det låter trist med möten och det kan det vara ibland. I onsdags satt jag på kommunstyrelse möte. Jag och Filip Joelsson satt på det mötet och för en gångs skull hade vi myror i brallorna. Vi skulle på ett viktigare möte eller invigning är rättare sagt.

Vi skulle till invigningen av 222:an, det namn som Ettan har fått efter flytten.
Det började med lite musik utanför av Simon och Sigrid, där har vi lokala tallanger så det räcker och blir över. Jag har förmånen att fått lyssna på dem ett par tre gånger under de senaste åren och blir lika imponerad varje gång. Där är framtida musiker och sångare av rang.

Sedan var det lite tal och bandklippning av ungdomarna som hade hjälpt till med inredning och målning och liknande. Efter det gick vi alla in och tittade på de nya och fräscha lokalerna. Det bjöds på sockerkaka, kaffe, the, vindruvor, läsk, chips och salta pinnar och massor av skratt och en stor portion av värme.

Det är en härlig lokal och den är efterlängtad, det märks.

Det tog lång tid innan gamla Ettan hitta hit till centrala Gustavsberg. Via en inte lyckad omväg på Kvarnberget har 222:an i alla fall hittat hem till slut. Lite tur var det också att just denna lokal blev tom i rätt tillfälle till rätt peng men man skall ha tur också.

På plats var också Värmdöjournalen. Jag saknade Nacka Värmdöposten som tidigare har bevakat händelserna runt flytten. Synd att dom inte var på plats i Onsdags och såg invigningen, dom kanske kom efter att jag gick? Jag såg inte heller representant från Mitt-I.

Jag vill i alla falla ännu en gång önska 222:an lycka till och det skall bli kul att se vilka stordåd som kommer att komma från er i framtiden.

fredag 7 september 2012

Allmänhetens inflytande v 2.0

Jag har föreslagit att kommunfullmäktige skall införa allmänhetens frågestund och det är nu på väg att bli verklighet. Till min stora glädje.

Jag tilltalas av tanken på att våra medborgare kan fråga oss politiker, opposition såväl som majoritet, om hur vi tänkte och resonerade i olika frågor.

Det borde leda till att våra medborgare känner sig närmare och mer deltagande i besluten. Att vi (politiker) får bättre kontakt med medborgarna är en jätte bonus.

Läs mer om Ystad här.

torsdag 6 september 2012


Värmdökoalitionens Budget 2013

Värmdö Kommun - En kommun i förändring!
För att en kommun ska utvecklas i god ordning och positiv riktning, krävs en ekonomi i balans och en kompetent styrning av verksamheterna. Budgetförslaget för 2013 bygger vidare på den långsiktiga strategin med ett resultatmål på 40mnkr eller cirka 2 procent av omsättningen för en fortsatt förbättring av kommunens ekonomi.

Trots en turbulent omvärld, kan vi som medborgare i Värmdö se framtiden an med tillförsikt. Under de senaste åren har vi som kommun genomgått stora förändringar, inte minst genom en effektivare organisering av kommunens verksamhetsområden.

Vi kan i dag göra ytterligare satsningar på skola, miljö, vård och omsorg. Dessa satsningar ska leda till en topplacering av Värmdö som kommun, inte minst när det gäller våra skolresultat. Andra satsningar ska leda till en hållbar utveckling av samhället, där närdemokratin genom samråd med våra innevånare ska vara en ledstjärna. Att leda ett samhällsbygge är inte ett statiskt engagemang utan en levande process.

Utan att riskera vårt kvalitetsarbete, kommer vi 2013 att sänka skatten med 5 öre.

Skola, barn och unga
Värmdö ska tillhöra länets bästa skolkommuner senast 2014. Utbildningsresurserna ska prioriteras och stärkas. Vi ska ha en väl fungerande barnomsorg som är tillgänglig för alla. Kommunens stöd till ungas fritidssysselsättningar ska medverka till ett jämställt samhälle, ökat välbefinnande, trygghet, kamratskap och ökat samhällsengagemang.
Exempel på prioriteringar: Medverkan i SKL:s matematiksatsning. Kompetens- och behörighetsutbildning för lärare. Extra satsning på skolpeng för årskurs 1-3. Utveckling av skolbiblioteken. Obligatorisk simundervisning. Barnomsorg på obekväm arbetstid.

Omsorg och trygghet
Alla ska känna sig trygga i Värmdö. Valfrihet och hänsyn till individuella behov ska prägla omsorgen och samhällsplaneringen. Fler trygghetsboenden, lägenheter och mötesplatser bör skapas.
Exempel på prioriteringar: Höga kvalitetskrav ska ställas inom alla verksamheter och driftsformer. Kommunen ska fastställa och tydligt visa vilka värdegrunder man arbetar efter inom äldreomsorgen

Social trygghet
Värmdöbornas grundläggande sociala trygghet ska alltid eftersträvas. Insatser ska tidigt stödja människors behov av att stärka sin livssituation. Förebyggande arbete ska ha en hög prioritet i Värmdö kommun. Exempelvis för att få människor i arbete, förebygga brott och missbruk.
Exempel på prioriteringar: Matchning och studie/yrkesvägledning för unga och de som ligger långt från arbetsmarknaden. Utveckla ett starkare föräldrastöd. Fattiga barnfamiljer ska särskilt beaktas och stödjas.

Miljö, klimat och natur
Värmdö kommun ska bli en förebild i miljö- och klimatarbetet. Kommunen ska utvecklas och växa med minimal miljöpåverkan. Vi måste värna om biologisk mångfald, kulturmiljöer, landområden och vattenmiljöer som är unika för vår kommun. Den omfattande VA-utbyggnad som just nu sker är kommunens i särklass största och viktigaste miljösatsning.
Exempel på prioriteringar: Informationsinsatser kring VA och hållbart byggande. Start av projekteringen av ett besökscentrum i Ekobacken. Ytterligare toatömningsplatser för fritidsbåtar. Investering i vindkraft.

Jobb och näringsliv
Vi ska främja näringslivet och skapandet av fler arbetstillfällen i kommunen för ökad livskvalitet och minskad arbetspendling. Värmdö ska vara en attraktiv företagarkommun genom att ha en hög servicenivå gentemot företagare och underlätta för både små och stora företag.
Exempel på prioriteringar: Utveckling av hamnområdet. Ytterligare stärka kontakterna mellan kommun och näringsliv. Färdigställandet av verksamhetsområden för företag.

Kultur och fritid
Kommunens kulturarv ska värnas och levandegöras. Vi ska öka kunskapen om kultur- och naturmiljön. Unga ska uppmuntras och ges möjligheter till att själva styra över sina kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar prioriteras vid fritids- och kultursatsningar. Utvecklingen av hamnområdet innebär stora möjligheter att utveckla och samordna olika aktiviteter
Exempel på prioriteringar: Öka möjligheterna för fler föreningar att driva kultur-, fritids-, och motionsanläggningar. Planerar för kulturcentrum i Gustavsbergs hamn.

Samhällsplanering och trafik
Bebyggelseutvecklingen i Värmdö ska främst ske i våra centrumområden. Tillväxt, utveckling och exploatering måste ske i balans avseende bostäder, trafikförsörjning och möjligheten till jobb på hemmaplan. Nybyggnation ska främja ett varierat utbud av bostäder för alla åldrar med olika upplåtelseformer främst i kollektivtrafiknära lägen.
Exempel på prioriteringar: Genomföra planerna på utbyggnaden av centrala Gustavsberg. Öka takten i införandet av VA i förändringsområdena. Prioritera kollektivtrafik och fler infartsparkeringar. Stor satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Livskraftig skärgård
Samhällsservicen ska fungera för dem som bor och arbetar i skärgården. Tillgängligheten och rörligheten ska öka genom tvärförbindelser, replipunkter och förbättrad pendlingstrafik.
Exempel på prioriteringar: Påverka Landstinget för en ökad turtäthet och med mindre fartyg för bättre möjlighet till pendling. Fortsätta utbyggnaden av hyresbostäder i skärgården. Följa upp konsekvenserna för Värmdö vad gäller den nya strandskyddslagen.

Kommunens ledning och organisation
Kommunen ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030. Vi ska fortsätta utvärdera och utveckla organisationen. Tydligt ledarskap där mål, indikatorer och uppföljning resulterar i konkreta åtgärder. Demokratin och samrådsförfarandet ska stärkas!
Exempel på prioriteringar: Fortsatt arbete med att effektivisera organisationen. Tydliga ägardirektiv och dialoger med de kommunala bolagen. Tillgängligheten och service för medborgarna ska förbättras. Medborgardialoger ska utvecklas vidare.

Ekonomi och skatt
Medborgarna ska i största möjliga utsträckning göra fria val inom kommunens ansvarsområden som ska tillhandahållas med bästa möjliga kvalitet. Detta förutsätter en ekonomi i balans, ordning och reda i ekonomin och att alla kommunens verksamheter håller budget. Vår ambition är att med en förbättrad ekonomi kunna göra satsningar på främst skola och omsorg men också på en utveckling mot mindre miljöpåverkan. Målsättningen är att uppnå ett årligt överskott om minst två procent.
Exempel på prioriteringar: Målsättningen är även för 2013 att uppnå ett överskott om minst två procent. Vi föreslår en liten skattesänkning under 2013 utan att äventyra välfärden och en hållbar utveckling.

Här ovan är ett axplock av allt det som vi i koalitionen vill göra under nästa år.
Som ordförande i Kultur och Fritidsnämnden är det glädjande att vi fortsätter med att digitalisera biografen, digitaliserar vårt rika fotoarkiv och stödjer de digitala böckerna i biblioteket.
Det kommer mer.