torsdag 6 september 2012


Värmdökoalitionens Budget 2013

Värmdö Kommun - En kommun i förändring!
För att en kommun ska utvecklas i god ordning och positiv riktning, krävs en ekonomi i balans och en kompetent styrning av verksamheterna. Budgetförslaget för 2013 bygger vidare på den långsiktiga strategin med ett resultatmål på 40mnkr eller cirka 2 procent av omsättningen för en fortsatt förbättring av kommunens ekonomi.

Trots en turbulent omvärld, kan vi som medborgare i Värmdö se framtiden an med tillförsikt. Under de senaste åren har vi som kommun genomgått stora förändringar, inte minst genom en effektivare organisering av kommunens verksamhetsområden.

Vi kan i dag göra ytterligare satsningar på skola, miljö, vård och omsorg. Dessa satsningar ska leda till en topplacering av Värmdö som kommun, inte minst när det gäller våra skolresultat. Andra satsningar ska leda till en hållbar utveckling av samhället, där närdemokratin genom samråd med våra innevånare ska vara en ledstjärna. Att leda ett samhällsbygge är inte ett statiskt engagemang utan en levande process.

Utan att riskera vårt kvalitetsarbete, kommer vi 2013 att sänka skatten med 5 öre.

Skola, barn och unga
Värmdö ska tillhöra länets bästa skolkommuner senast 2014. Utbildningsresurserna ska prioriteras och stärkas. Vi ska ha en väl fungerande barnomsorg som är tillgänglig för alla. Kommunens stöd till ungas fritidssysselsättningar ska medverka till ett jämställt samhälle, ökat välbefinnande, trygghet, kamratskap och ökat samhällsengagemang.
Exempel på prioriteringar: Medverkan i SKL:s matematiksatsning. Kompetens- och behörighetsutbildning för lärare. Extra satsning på skolpeng för årskurs 1-3. Utveckling av skolbiblioteken. Obligatorisk simundervisning. Barnomsorg på obekväm arbetstid.

Omsorg och trygghet
Alla ska känna sig trygga i Värmdö. Valfrihet och hänsyn till individuella behov ska prägla omsorgen och samhällsplaneringen. Fler trygghetsboenden, lägenheter och mötesplatser bör skapas.
Exempel på prioriteringar: Höga kvalitetskrav ska ställas inom alla verksamheter och driftsformer. Kommunen ska fastställa och tydligt visa vilka värdegrunder man arbetar efter inom äldreomsorgen

Social trygghet
Värmdöbornas grundläggande sociala trygghet ska alltid eftersträvas. Insatser ska tidigt stödja människors behov av att stärka sin livssituation. Förebyggande arbete ska ha en hög prioritet i Värmdö kommun. Exempelvis för att få människor i arbete, förebygga brott och missbruk.
Exempel på prioriteringar: Matchning och studie/yrkesvägledning för unga och de som ligger långt från arbetsmarknaden. Utveckla ett starkare föräldrastöd. Fattiga barnfamiljer ska särskilt beaktas och stödjas.

Miljö, klimat och natur
Värmdö kommun ska bli en förebild i miljö- och klimatarbetet. Kommunen ska utvecklas och växa med minimal miljöpåverkan. Vi måste värna om biologisk mångfald, kulturmiljöer, landområden och vattenmiljöer som är unika för vår kommun. Den omfattande VA-utbyggnad som just nu sker är kommunens i särklass största och viktigaste miljösatsning.
Exempel på prioriteringar: Informationsinsatser kring VA och hållbart byggande. Start av projekteringen av ett besökscentrum i Ekobacken. Ytterligare toatömningsplatser för fritidsbåtar. Investering i vindkraft.

Jobb och näringsliv
Vi ska främja näringslivet och skapandet av fler arbetstillfällen i kommunen för ökad livskvalitet och minskad arbetspendling. Värmdö ska vara en attraktiv företagarkommun genom att ha en hög servicenivå gentemot företagare och underlätta för både små och stora företag.
Exempel på prioriteringar: Utveckling av hamnområdet. Ytterligare stärka kontakterna mellan kommun och näringsliv. Färdigställandet av verksamhetsområden för företag.

Kultur och fritid
Kommunens kulturarv ska värnas och levandegöras. Vi ska öka kunskapen om kultur- och naturmiljön. Unga ska uppmuntras och ges möjligheter till att själva styra över sina kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar prioriteras vid fritids- och kultursatsningar. Utvecklingen av hamnområdet innebär stora möjligheter att utveckla och samordna olika aktiviteter
Exempel på prioriteringar: Öka möjligheterna för fler föreningar att driva kultur-, fritids-, och motionsanläggningar. Planerar för kulturcentrum i Gustavsbergs hamn.

Samhällsplanering och trafik
Bebyggelseutvecklingen i Värmdö ska främst ske i våra centrumområden. Tillväxt, utveckling och exploatering måste ske i balans avseende bostäder, trafikförsörjning och möjligheten till jobb på hemmaplan. Nybyggnation ska främja ett varierat utbud av bostäder för alla åldrar med olika upplåtelseformer främst i kollektivtrafiknära lägen.
Exempel på prioriteringar: Genomföra planerna på utbyggnaden av centrala Gustavsberg. Öka takten i införandet av VA i förändringsområdena. Prioritera kollektivtrafik och fler infartsparkeringar. Stor satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Livskraftig skärgård
Samhällsservicen ska fungera för dem som bor och arbetar i skärgården. Tillgängligheten och rörligheten ska öka genom tvärförbindelser, replipunkter och förbättrad pendlingstrafik.
Exempel på prioriteringar: Påverka Landstinget för en ökad turtäthet och med mindre fartyg för bättre möjlighet till pendling. Fortsätta utbyggnaden av hyresbostäder i skärgården. Följa upp konsekvenserna för Värmdö vad gäller den nya strandskyddslagen.

Kommunens ledning och organisation
Kommunen ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030. Vi ska fortsätta utvärdera och utveckla organisationen. Tydligt ledarskap där mål, indikatorer och uppföljning resulterar i konkreta åtgärder. Demokratin och samrådsförfarandet ska stärkas!
Exempel på prioriteringar: Fortsatt arbete med att effektivisera organisationen. Tydliga ägardirektiv och dialoger med de kommunala bolagen. Tillgängligheten och service för medborgarna ska förbättras. Medborgardialoger ska utvecklas vidare.

Ekonomi och skatt
Medborgarna ska i största möjliga utsträckning göra fria val inom kommunens ansvarsområden som ska tillhandahållas med bästa möjliga kvalitet. Detta förutsätter en ekonomi i balans, ordning och reda i ekonomin och att alla kommunens verksamheter håller budget. Vår ambition är att med en förbättrad ekonomi kunna göra satsningar på främst skola och omsorg men också på en utveckling mot mindre miljöpåverkan. Målsättningen är att uppnå ett årligt överskott om minst två procent.
Exempel på prioriteringar: Målsättningen är även för 2013 att uppnå ett överskott om minst två procent. Vi föreslår en liten skattesänkning under 2013 utan att äventyra välfärden och en hållbar utveckling.

Här ovan är ett axplock av allt det som vi i koalitionen vill göra under nästa år.
Som ordförande i Kultur och Fritidsnämnden är det glädjande att vi fortsätter med att digitalisera biografen, digitaliserar vårt rika fotoarkiv och stödjer de digitala böckerna i biblioteket.
Det kommer mer.

2 kommentarer:

Peter L.V sa...

Hur skall man få föreningslivet mer jämställt? Hur mycket kommer satsas på föreningslivet?
Idag arbetar vi med att låta alla som vill hålla på med sin förenings aktivitet göra det, oavsett om det är kille eller tjej, en utan eller en med någon sjukdom eller annan funktionsnedsättning. Jag som ordförande för Värmdö´s ända basket sektion/förening jobbar ständigt med dem här frågorna och det är svårt att vara helt jämställda när det gäller när efterfrågan som styr. Jag ser gärna att kommunen satsar på att utbilda ledare i hur man upptäcker droger eller misär i hemmet. Om vi kan samarbeta bättre i dem här frågorna så tror jag att vi kan hjälpa flera barn och ungdomar!!!

Detta är MINA åsikter och dem speglar inte nödvändigtvis min förenings åsikter.

Fredrik sa...

Hej Peter.
Tack för ditt svar.
Som du kanske vet kommer det under hösten 2012 att presenteras en undersökning som har pågått under hela 2012. När den är framme hoppas jag komma tillbaka med förslag, detta kan vara en del i paketet.